ผู้อำนวยการฯ พบผู้มีอุปการคุณและเยี่ยมชมกิจการโรงพยาบาลเครือข่าย


5.2.ผอ.9