ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานคลนินิกหมอครอบครัวด้วยระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)