ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ของหน่วยบริการในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข