ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธรเยี่ยมเสริมพลัง ทีมสหวิชาชีพที่ลงปฏิบัติงานในชุมชนที่บ้านผู้ป่วยติดเตียง และเยี่ยมเสริมพลังผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง