ผู้อำนวยการ รพ.พุทธโสธร นำทีมศึกษาดูงานระบบการนำเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์กลับเข้าฝากคลังและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS