พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการ พร้อมรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพุทธโสธร เข้าร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่1/2560

screencapture-203-157-19-14-iprg-include-admin_hotnew-show_hotnew-php-1482314448137