พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงรับทราบแนวเขตที่ดิน และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ที่ดิน ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา