มูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข มอบเงินสนับสนุนให้โรงพยาบาลพุทธโสธร