รายงานผลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้ระบุไว้ในรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2559

รายงานผลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้ระบุไว้ในรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด