ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566