ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน และสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่6 รอบที่2 ปีงบประมาณ2566