ร่วมพิธีถวายภัตตาหาร พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่ 2 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2566