(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบโปรแกรม HOSxP

  • (ร่าง) รายงานผลการกำหนดรายละเอียดและกำหนดราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบโปรแกรม HOSxP รายละเอียด
  • (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบโปรแกรม HOSxP รายละเอียด
  • (ร่าง) รายละเอียดโปรแกรมBMS-HOSxPXE รายละเอียด