ร้านพีทหม้อใหญ่และร้านมธุรสเรือนแพบริจาคอาหารกล่อง