ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ หน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภค/บริโภค