ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ อาหารกล่อง และน้ำดื่ม