ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ ชุด PPE หน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภค