ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ อาหารกล่อง ขนมปัง และน้ำสมุนไพร