ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ อาหารกล่องและเครื่องดื่ม