ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ น้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภค