ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธโสธรจัดประชุมอาจารย์แพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ