คณะผู้บริหารโรงพยาบาล

 

พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
พญ.ระพีพร อารีย์
รองผู้อำนวยการ ภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
พญ.รุจิรัตน์ ปุณยลิขิต
รองผู้อำนวยการ ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
พญ.สราพร มัทยาท
รองผู้อำนวยการ ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการด้านสุขภาพ    
นายจำเนียร วงษ์ศรีแก้ว
รองผู้อำนวยการ ภารกิจด้านบริหาร
พญ.สราพร มัทยาท
รองผู้อำนวยการ ภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์
นางสาวสุมาลี ไชยวงศ์
รองผู้อำนวยการ ภารกิจด้านพยาบาล

 

โครงสร้างคณะผู้บริหารโรงพยาบาล