คณะผู้บริหารโรงพยาบาล

 แพทย์หญิงสมบัติ  ชุติมานุกูล
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร
   
 นายสุรัตน์  สำราญฤทธิ์  นายสมชาย  แก้วเขียว
 ภารกิจด้านอำนวยการ  ภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
   
 นางระพีพร   อารีย์  นางรุจิรัตน์  ปุณยลิขิต
 ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ  ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
นางบุญยู สุทธิพงศ์ นางสาวสราพร   มัทยาท
ภารกิจด้านการพยาบาล ภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์