บุคลากร

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพุทธโสธร ณ 1 มิถุนายน 2561

ประเภท จำนวน ( คน ) ร้อยละ
ข้าราขการ 749 47.77
พนักงานราชการ 52 3.32
ลูกจ้างประจำ 91 5.80
ลูกจ้างชั่วคราว 112 7.14
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 564 35.97
รวม 1,568 100