บุคลากร

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพุทธโสธร ณ 30 มิถุนายน 2558

ประเภท จำนวน ( คน ) ร้อยละ
ข้าราขการ 713 45.04
พนักงานราชการ 37 2.34
ลูกจ้างประจำ 126 7.96
ลูกจ้างชั่วคราว 147 9.29
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 560 35.37
รวม 1,583 100