วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์
   :  เป็นโรงพยาบาลที่คุณวางใจ

พันธกิจ     :  เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการแบบองค์รวมที่ครอบคลุมด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรครักษา

                      พยาบาลและฟื้นฟูสภาพ

                      มีบริการทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยตาม Service Plan

                      เป็นแหล่งผลิต/ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ค่านิยมองค์กร :  ยิ้มแย้ม มีน้ำใจ สามัคคี ภักดีองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556 – 2559 มี 3 ประเด็นยุทธ์ / 15 เป้าประสงค์ ดังนี้
1.จัดบริการสุขภาพที่เป็นเลิศตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

เป้าประสงค์
1. ผู้รับบริการมีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการ
3. ระบบบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานที่ยั่งยืน
5. ผู้ป่วยโรคสำคัญสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์

2. มีการบริหารเชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์
6. มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
7. ผู้ให้บริการมีความผูกพันองค์กร
8. การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ
9. องค์กรแห่งการจัดการความรู้

3. เป็นแหล่งผลิต/ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

เป้าประสงค์
10. ผลิต/ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
11.จัดระบบการเรียน การสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
12. นิสิต/นักศึกษาของหลักสูตรบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีการเรียนรู้ตรงตาม มาตรฐานที่กำหนด
13. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขครอบคลุม 4 มิติ
14. สร้างเจตคติ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและความเป็นองค์กรที่ดี
15. พัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้