อัตราค่าบริการห้องพักผู้ป่วย

อัตราราคาห้องพักผู้ป่วยโรงพยาบาลพุทธโสธร
ประเภทห้องพิเศษ ราคา
1. อาคาร ภปร. 1,400
2. อาคารสมเด็จย่า 1,400
3. อาคารหลวงพ่อพระพุทธโสธร (ธรรมดา) 1,600
4. อาคารหลวงพ่อพระพุทธโสธร (วีไอพี) 2,200
5. อาคารสิริโสธรารักษ์ 14 ชั้น (ธรรมดา) 1,600
ุ6. อาคารสิริโสธรารักษ์ 14 ชั้น (วีไอพี) 2,400

หมายเหตุ

* สิทธิบัตรประกันสังคมมีส่วนลด 30%
* สิทธิข้าราชการมีส่วนลด 50% ในส่วนที่เบิกจ่ายไม่ได้
* สิทธิบัตร อสม. มีส่วนลด 50 %
* สิทธิบัตรทองจ่ายค่าห้องพิเศษเต็มราคา

ไม่รับจองห้องพิเศษล่วงหน้า รับจองเวลา 08.00 – 24.00 น.
ติดต่อ งานประชาสัมพันธ์