อัตราค่าบริการห้องพักผู้ป่วย

อัตราราคาห้องพักผู้ป่วยโรงพยาบาลพุทธโสธร
ประเภทห้องพิเศษ ราคา
1. อาคารสมเด็จย่า 1,400
2. อาคารหลวงพ่อพระพุทธโสธร (ธรรมดา) 1,600
3. อาคารหลวงพ่อพระพุทธโสธร (วีไอพี) 2,400
4. อาคารสิริโสธรารักษ์ 14 ชั้น (ธรรมดา) 1,600
5. อาคารสิริโสธรารักษ์ 14 ชั้น (วีไอพี) 2,400

หมายเหตุ

* สิทธิบัตรประกันสังคมมีส่วนลด 30%
* สิทธิข้าราชการมีส่วนลด 50% ในส่วนที่เบิกจ่ายไม่ได้
* สิทธิบัตร อสม. มีส่วนลด 50 %
* สิทธิบัตรทองจ่ายค่าห้องพิเศษเต็มราคา

ไม่รับจองห้องพิเศษล่วงหน้า รับจองเวลา 08.00 – 24.00 น.
ติดต่อ งานประชาสัมพันธ์