อาคารสมเด็จย่า

อาคารสมเด็จย่า
ชั้นที่ 1
ออร์โธปิดิกส์ 1410-11
สำนักงานผลิตน้ำดื่ม 1415-16
ชั้นที่ 2
 ออร์โธปิดิกส์  1417
 สหกรณ์ออมทรัพย์  1424
ชั้นที่ 3
 พิเศษประกันสังคม  1424
ชั้นที่ 4
 พิเศษรวม  1440-42