อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร

อาคารหลวงพ่อพระพุทธโสธร
ชั้นใต้ดิน
ห้องสถิติ 1101-02
ห้องเก็บบัตร 1103
ห้องสุขศึกษา 1104
สนง.ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพ 1105
ชั้นที่ 1
ประชาสัมพันธ์ 3111-13
ห้องบัตร 1110-11
ตรวจสิทธิ์ 1112
พยาบาลสัมพันธ์ 1113
เก็บเงินผู้ป่วยนอก 3110
สังคมสงเคราะห์ 1114-1117
ห้องให้คำปรึกษา 1811
เภสัชกรรม 1115-1116
ศูนย์ข้อมูลหน้าห้องยา 1119
ชั้นที่ 2
ห้องพักแพทย์ 1120
ห้องหัวหน้างาน OPD 1121
ห้องตรวจโรค MED 1122
ห้องตรวจโรค MED 1123
ห้องตรวจตา 1124
ศูนย์ข้อมูล 1129
ห้องเลเซอร์ 1125
ห้องตรวจคลื่นหัวใจ (EKG), (Echo) 1126
ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ 1127
ชั้นที่ 3
ห้องเก็บเงิน 3130
ศูนย์ข้อมูล 1139
ห้องฝากครรภ์ 1107-1130
ห้องวางแผนครอบครัว 1131
ห้องตรวจสูตินรีเวช 1132
ห้องตรวจกุมารเวช 1133
ห้องพัฒนาการเด็ก 1134
ห้องจ่ายยาเด็ก 1136
ห้องพัก ผ.อ.ก. 3131
ชั้นที่ 4
ห้องตรวจ หู คอ จมูก 1140
ห้องตรวจการได้ยิน 1141
ห้องตรวจโรคผิวหนัง 1142
ห้องตรวจจิตเวช 1143
ห้องตรวจศัลยกรรม 1144
ห้องทำแผลศัลยกรรม 1145
ชั้นที่ 5
พิเศษเด็ก 1150-51
ห้องพิเศษ 15 ห้อง 2501-2515
ชั้นที่ 6
ห้องพิเศษ 15 ห้อง 2601-15
ชั้นที่ 7
ห้องพิเศษ 15 ห้อง 2701-15
ชั้นที่ 8พิเศษ
พิเศษ อายุรกรรม 1180-81
พยาบาลเวรรถ 1182
ห้องพิเศษ 15 ห้อง 2801-2815
ชั้นที่ 9
พิเศษ สงฆ์ (เคมีบำบัด) 1190-91