อาคาร ภปร. ตึก3,ตึก4,ตึก5,และหูคอจมูก

อาคาร ภปร. ตึก3,ตึก4,ตึก5 และ หู คอ จมูก
อาคารพิเศษ ภปร.
ชั้นล่าง 1510-11
ศูนย์ BIRD 1524, 1621
ชั้นบน 1512-13
ตึก 5
ตา หู คอ จมูก 1522-23
อาคารหน่วยจ่ายกลาง
หน่วยจ่ายกลาง 3610-11
อาคารสูติ-นรีเวชกรรม
ห้องพักแพทย์สูติ-นรีเวช 1712
คลีนิกทานตะวัน 1722
ห้องผ่าตัด
ห้องผ่าตัด 1715-16
ห้องวิสัญญี 1717
อาคาร X-RAY
ห้อง X-RAY 1718-19
ห้องตรวจสุขภาพ 1727
ห้องอัลตราซาวด์ 1720
แพทย์ห้วหน้า X-RAY 1721
X-Ray Computer 3710
ห้องจำหน่ายพัสดุ 1812
อาคารจ่ายยาใน
ห้องจ่ายยา 1810-11
ห้องจำหน่ายพัสดุ 1812
อาคารเตรียมน้ำเกลือ
ห้องเตรียมยา (พี่พัช) 1813
หน่วยเตรียมน้ำเกลือ 1814
หัวหน้าพัสดุ 3800
พัสดุ – สำนักงาน 3801-023801 (พี่ใจ)

1801 (เบล)

1803 (ปู)

1517 (พี่เหลา

พัสดุ – คลัง 3803
โรงซักฟอก 3804
ห้องอาหาร 3805-06
สหกรณ์ร้านค้า 3807
สหกรณ์ร้านอาหาร 3808
ยามประตูหน้า รพ. 3718
ยามประตูหลัง รพ. 3810
ธุรการช่าง 3819
ช่างแอร์ 3818
ช่างไฟฟ้า 3809
งานประปา บำบัดน้ำเสีย 3811
ช่างเชื่อม 3812
งานผลิตน้ำดื่ม 3814
ตึกสุขติ 3813
ช่างไม้ 3815
ช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 3711-12
ศูนย์เด็ก 3970