อาคารสมเด็จย่า

อาคารสมเด็จย่า
ชั้นที่ 1
ออร์โธปิดิกส์ 1410-1411
สำนักงานผลิตน้ำดื่ม 1415
ชั้นที่ 2
 ออร์โธปิดิกส์  1417,1416
 สหกรณ์ออมทรัพย์  1424
ชั้นที่ 3
 พิเศษประกันสังคมชาย  1430,1431
ชั้นที่ 4
พิเศษประกันสังคมหญิง  1440-1441