อาคารสิริโสธรารักษ์ 14 ชั้น

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น
ชั้นที่ 1  X-Ray
ห้องทะเบียน 8101
ห้องอัลตร้าซาวนด์ 8102
ห้องอ่านฟิล์ม 8103
รังสีแพทย์ 8104
หัวหน้ากลุ่มงานรังสี 8105
ห้องพักรังสีแพทย์ 8106
ห้องพัสดุรังสี 8107
ห้องเก็บอุปกรณ์ 8108
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 8110
ห้อง QC 8111
ห้องส่งยา 8112
ห้องประชุม 8113
CT 8114
ประชาสัมพันธ์ 8109
ชั้นที่ 2 ICU.ศัลยกรรม (SICU)
ห้องพักคนงาน 8201
ห้องเก็บเครื่องมือ 8202
ห้องพักพยาบาล 8203
ห้องประชุม 8204
ห้องพักแพทย์ 8205
ห้องจัดยา 8206
Family center 8207
เคาน์เตอร์พยาบาล 8208,8209
หัวหน้า ICU. ศัลย 8210
ห้องทำงานแพทย์ 8211
ชั้นที่ 3  ศัลยกรรมหญิง
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 8301
เคาน์เตอร์พยาบาล 8302,8305
ห้องเตรียมการพยาบาล 8303
ห้องรับประทานอาหาร 8304
ห้องประชุม 8306
ห้องกิจกรรม 8307
หัวหน้าศัลยกรรมหญิง 8308
ห้องพักแพทย์เวร 8309
ชั้นที่ 4  ศัลยกรรมอุบัติเหตุชาย
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 8401
เคาน์เตอร์พยาบาล 8402,8405
ห้องเตรียมยา 8403
ห้องรับประทานอาหาร 8404
ห้องประชุม 8406
ห้องพักพยาบาล 8407
หัวหน้าศัลยกรรมชาย 8408
ห้องพักแพทย์เวร 8409
ชั้นที่ 5  ศัลยกรรมทั่วไป
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 8501
เคาน์เตอร์พยาบาล 8502,8505
ห้องเตรียมการพยาบาล 8503
ห้องรับประทานอาหาร 8504
ห้องประชุม 8506
ห้องพักพยาบาล 8507
หัวหน้าศัลยทั่วไป 8508
ห้องพักแพทย์เวร 8509
ชั้นที่ 6  ตา หู คอ จมูก
ห้องพักคนงาน 8601
หัวหน้า ตา หู คอ จมูก 8602
ห้องเตรียมการพยาบาล 8603
ห้องรับประทานอาหาร 8604
เคาน์เตอร์พยาบาล 8605
ห้องประชุม 8606
ห้องพักพยาบาล 8607
ห้องพักแพทย์ 8608
ห้องพักแพทย์เวร 8609
ชั้นที่ 7  สูติ-นรีเวชกรรม
ห้องพักคนงาน 8701
เคาน์เตอร์พยาบาล 8702,8703
ห้องรับประทานอาหาร 8704
หัวหน้าสูติ-นรีเวช 8705
ห้องประชุม 8706
คลินิกของแม่ 8707
ห้องพักแพทย์ 8708
ห้องพักแพทย์เวร 8709
ชั้นที่ 8 ทารกแรกเกิด
ห้องพักแพทย์ใช้ทุน 8801
ห้องพักพยาบาล 8802
ห้องประชุม 8803
ห้องพักแพทย์ (Staff) 8804
ห้องพักมารดา 1 8805
ห้องจัดยา 8806
ห้องแยก (SN) 8807
หัวหน้า SNB 8808
ห้องพัก นศ.แพทย์ 8809
เคาน์เตอร์/หัวหน้า NI 8810
เคาน์เตอร์พยาบาล 8811
ชั้นที่ 9  ห้องคลอด
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 8901
ติดต่อ/สอบถาม 8902
หัวหน้าห้องคลอด 8903
เคาน์เตอร์พยาบาล 8904,8906
เคาน์เตอร์คีย์ข้อมูล 8905
ห้องพักเวรพยาบาล 8907
ห้องประชุม 8908
ห้องพักแพทย์ 8909
ห้องพักคนงาน 8910
ชั้นที่ 10  ห้องผ่าตัดและวิสัญญี
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วย 81001
ห้องพักพยาบาล 81002
แพทย์วิสัญญี 81003
วิสัญญี 81004
เคาน์เตอร์ 81005
หน้าห้อง OR 81006
ชั้นที่ 11 ห้องผ่าตัดและวิสัญญี
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วย 81101
ห้องพักพยาบาล 81102
แพทย์วิสัญญี 81103
วิสัญญี 81104
เคาน์เตอร์ 81105
หน้าห้อง OR 81106
ชั้นที่ 12 ห้องผ่าตัดและวิสัญญี
ห้องพักคนงาน 81201
ห้องพักแพทย์เวร 81202
ห้องพักพยาบาล 81203
สำนักงานพยาบาล 81205
ห้องพักแพทย์ 81206
ห้องอาหารวิสัญญี 81207
ห้องประชุม 1 81208
ห้องประชุม 2 81209
Supply OR 81210,81211
ห้องอาหาร OR 81212
ชั้นที่ 13 พิเศษ สูติ-นรีเวช
เคาน์เตอร์พยาบาล 81307, 81308
ชั้นที่ 14 พิเศษ ศัลยกรรม
เคาน์เตอร์พยาบาล 81407, 81408