อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร

อาคารหลวงพ่อพระพุทธโสธร
ชั้นใต้ดิน
ห้องสถิติ 1101 1102
ห้องเก็บบัตร 1103 1105
ห้องสุขศึกษา 1104
ห้องจิตอาสา 1109
ชั้นที่ 1
ประชาสัมพันธ์ 3111 3113
ห้องบัตร 1110 1111 1112
ตรวจสิทธิ์ 1118
โต๊ะ Center 1119
พยาบาลสัมพันธ์ 1113
เก็บเงินผู้ป่วยนอก,จ่ายอุปกรณ์ 3110 1812
สังคมสงเคราะห์ 1114 1117
ห้องให้คำปรึกษา 1811
เภสัชกรรม(ห้องจ่ายยานอก) 1115-1116
ชั้นที่ 2
ห้องพักแพทย์ 1120
ห้องหัวหน้างาน OPD 1121
ห้องตรวจโรค MED 1122 1123
ห้องตรวจโรค MED 3121 3122
ห้องตรวจตา 1124
ห้องเลเซอร์ 1125
ห้องตรวจคลื่นหัวใจ (EKG), (Echo) 1126
ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ 1127
ชั้นที่ 3
ห้องฝากครรภ์ 1130 1137
ห้องวางแผนครอบครัว 1131
ห้องตรวจสูตินรีเวช 1132
ห้องตรวจกุมารเวช 1133 1138
ห้องพัฒนาการเด็ก 1134
ห้องตรวจเด็กพิเศษ 1136
ห้องพัก ผ.อ.ก. 3131
ชั้นที่ 4
ห้องตรวจ หู คอ จมูก 1140
ห้องตรวจการได้ยิน 1141
ห้องตรวจโรคผิวหนัง 1142
ห้องตรวจจิตเวช 1143 1148
ห้องตรวจศัลยกรรม 1144
ห้องทำแผลศัลยกรรม 1145 1147
ชั้นที่ 5
พิเศษเด็ก 1150-51
ชั้นที่ 7
 พิเศษอายุรกรรม 7  1170 1171
ชั้นที่ 8พิเศษ
พิเศษ อายุรกรรม 1180 1181
พยาบาลเวรรถ 1182
ห้องประชุม 1183
ชั้นที่ 9
พิเศษ สงฆ์ (เคมีบำบัด) 1190 1191