อาคารอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิัะัั

 

 

 

อาคารอำนวยการ
แพทย์แผนไทย 1300-1301
คลินิกเพื่อสตรี 1317
ชั้นที่ 1
ห้องการเงิน – พี่ทิน 3332
ห้องการเงิน 3310-3311
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 3312
กลุ่มงานการพยาบาล 3313-14
Cub 1316
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 3316
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรม 3315
ห้องวิทยุ พอ.สว. 3317
ประกันสุขภาพ 30 บาท 1313-14, 1412-13
ศูนย์ประกัน ฯ พ.ร.บ. รถ 1422
งานอาชีวเวชกรรม 1423
ยาเสพติด 1310
ชั้นที่ 2
ผู้อำนวยการ 3322
หน้าห้อง ผอก. 3323
รอง ผอก. ฝ่ายการแพทย์ 3324
รอง ผอก. ฝ่ายบริหาร 3325
ธุรการ 3320-21 3327-28
Fax  038511633
ธุรการ – พี่แจ๊ว 3320
ธุรการ – พี่พร 3321
ธุรการ – พี่น้อย 3327
ธุรการ – พี่ปู 3328
พี่มะลิ, พี่แต 1328
ห้องประชุม 1 3326
ห้อง HA 3329