อาคารอุบัติเหตุ 9 ชั้น

อาคารอุบัติเหตุ 9 ชั้น
ชั้นใต้ดิน
ยานพาหนะ 3816-17
ชั้นที่ 1
ศูนย์ Center OPD 3821
ศูนย์วิทยุ 1213
ห้องฉุกเฉิน (ER) 1210-13
สำนักงานห้องฉุกเฉิน 1219
ห้องตรวจกระดูก 1214-15
ห้องจ่ายยา 1216
ห้องทำแผล 3211
ห้องเก็บเงินนอกเวลา 3210
ห้องพักแพทย์ 3212
คลินิกประกันสังคม 1202, 1217
ห้องพบผู้แทนยาพี่พัช 32133214
ห้องทำแผล 1137
ศูนย์เปล 1218
ห้องให้คำปรึกษาจิตเวช 1722
X-RAY 3215
ชั้นที่ 2
ห้องผ่าตัด 1220-23
ห้องวิสัญญี 1224-25
ห้องพักแพทย์วิสัญญี 1226
ชั้นที่ 3
กลุ่มงาน พค.บว. 3232-33
ห้องสมุด 3230-31
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3236
ห้องโสต 3234-35
ห้องประชุมชั้น 3 3238
ห้องควบคุมตู้โทรศัพท์ 3239
ยุทธศาสตร์ 1235
ชั้นที่ 4
ห้องไตเทียม 1243-44
ชั้นที่ 5 LAB
หัวหน้าชันสูตร 1250
ธนาคารเลือด 1251
ตรวจฮีมาโต 1252
ตรวจเคมี 1253
ตรวจอุจาระปัสสาวะ 1254
ตรวจซีโร, พัสดุ 1255
ตรวจแบคทีเรีย 1256
อาชีวอนามัย 1257
ธุรการชันสูตร 1258
เจาะเลือดเค้าเตอร์ 1259
ชั้นที่ 6
ห้องทันตกรรม 1260-69
ห้องเก็บเงิน 3260
ชั้นที่ 7
คลังยา 1200-1201
ห้องสมุด
ชั้นที่ 8
นิติเวช 3813