อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น
ศูนย์ Center IPD 1918-1919
ศูนย์ D/C 2992
ห้องควบคุม 1910
ห้องจ่ายยา 1911, 1912, 1914
ห้องจ่ายวัสดุการแพทย์ 1913
ห้องเก็บเงิน 1915
สำนักงานแพทย์ 1916-17
ชั้นที่ 2
ไอ.ซี.ยู เด็ก 1920-24
ชั้นที่ 3
กุมารเวชกรรม (ตึกเด็ก) 1930-33
ชั้นที่ 4
ICU MED (อายุรกรรม) 1940-49
ชั้นที่ 5
อายุรกรรมหญิง 5 1950-55
ชั่นที่ 6
อายุรกรรมหญิง 6 1960-62
ห้องพัก-สำนักงานแพทย์ 1976
ชั้นที่ 7
อายุรกรรมชาย 7 1970-76
ชั้นที่ 8
อายุรกรรมชาย 8 1980-1982
ชั้นที่ 9
กายภาพบำบัด 2993
ชั้นที่ 10
กายอุปกรณ์ 2902
ฝังเข็ม 2901
กิจกรรมบำบัด 2902-2907