อาคาร ภปร. ตึก3,ตึก4,ตึก5

อาคาร ภปร. ตึก3,ตึก4,ตึก5
อาคารพิเศษ ภปร.
ชั้นล่าง 1510-1511
ศูนย์ BIRD 1621, 1524
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3970
อาคารหน่วยจ่ายกลาง
หน่วยจ่ายกลาง 3610-3611
อาคารสูติ-นรีเวชกรรม
ห้องX-Ray เก่า 1718
ห้องฉีดยาทำแผล 1720
คลีนิกทานตะวัน 1722
ห้องตรวจสุขภาพ 1727
ห้องตรวจสุขภาพต่างด้าว 1728
ห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร 1715,1716
อาคารเตรียมน้ำเกลือ
ห้องเตรียมยา (พี่พัช) 1813
หน่วยเตรียมน้ำเกลือ 1814
หัวหน้าพัสดุ 1802
พัสดุ – สำนักงาน 3801-02 (พี่ใจ)

1517 (พี่เหลา)

1801,1803

พัสดุ – คลัง 3803
โรงซักฟอก 3804
ห้องอาหาร 3805-3806
สหกรณ์ร้านค้า 3807
สหกรณ์ร้านอาหาร 3808
ยามประตูหน้า รพ. 3718
ยามประตูหลัง รพ. 3810
ธุรการช่าง 3819
ช่างแอร์ 3818
ช่างไฟฟ้า 3809
งานประปา บำบัดน้ำเสีย 3811
ช่างเชื่อม 3812
งานผลิตน้ำดื่ม 3814
ตึกสุขติ 3813
ช่างไม้ 3815
ช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 3711-3712
ศูนย์เด็ก 3970