เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องซื้อวัสดุการแพทย์ รายการถุงบรรจุโลหิต จำนวน 2 รายการ

  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องซื้อวัสดุการแพทย์ รายการถุงบรรจุโลหิต จำนวน 2 รายการ รายละเอียด