เอกสารขอยื่นจริยธรรมการวิจัย รพ.พุทธโสธร

  1. แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ download
  2. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการทำงานวิจัย download
  3. แบบฟอร์มการปรับแก้ไขวิจัย download
  4. บันทึกข้อความแจ้งขอต่ออายุโครงการวิจัย download
  5. บันทึกข้อความแจ้งปิดโครงการวิจัย download
  6. บันทึกขออนุมัติจริยธรรมวิจัยในคน download
  7. ขั้นตอนขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลพุทธโสธร download