แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2562

  • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด