ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการวัสดุคอมพิวเตอร์รายการหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Ricoh รุ่น SP 325 DW /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพุทธโสธร

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการวัสดุคอมพิวเตอร์รายการหมึกพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ Ricoh รุ่น SP 325 DW /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด รายละเอียด