โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารงาน เขตสุขภาพที่ 6