โครงการสร้างอาคาร คสล.10 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ