โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์

กิจกรรมโรงพยาบาล on 6 Sep , 2018