โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562