โครงการ “การเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับต้น” ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล


5.1ผอ8