โรงพยาบลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเจริญโพชฌังคปริตร 45 จบ ปฏิบัติสมาธิ 15 นาที