โรงพยาบาลพุทธโสธรจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายบริการพุทธโสธร