โรงพยาบาลพุทธโสธรร่วมประชุมเพื่อรับมอบ โรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามให้อยู่ภายใต้การบริหารงานของ โรงพยาบาลพุทธโสธร ครั้งที่1/2564