โรงพยาบาลพุทธโสธรได้รับผลประเมินมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565