โรงพยาบาลพุทธโสธร การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา