โรงพยาบาลพุทธโสธร จักประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพุทธโสธร ครั้งที่ 4/2560